Diploma Teknologi Maklumat

Matlamat Program (Program Aims)

Melahirkan tenaga kerja separa profesional dalam menyelesaikan masalah ICT dengan mengaplikasikan teori dan praktikal yang dipelajari. Secara spesifiknya:

1. Menghasilkan pelajar yang dapat mengaplikasi pengetahuan teknikal dalam
2. bidang Teknologi Maklumat
3. Menguatkan kemahiran praktikal pelajar
4. Memupuk sikap beretika dan professional dalam diri pelajar

Objektif Pembelajaran Program (Program Educational Objectives - PEO)

1. Menjelaskan dan menggunakan teknologi dan metodologi maklumat yang sesuai untuk membantu individu atau organisasi mencapai matlamatnya.
Explain and apply appropriate information technologies and methodologies to help an individual or organization achieve its goals.

2. Mengurus sumber teknologi maklumat individu atau organisasi.
Manage the information technology resources of individual or organizations.

3. Menilai perubahan teknologi maklumat dan menyampaikan utiliti teknologi baru kepada individu atau organisasi.
Evaluate the changing direction of information technology and communicate the utility of new technologies to an individual or organization.

4. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang menyumbang dari pelbagai segi.
Function as a contributing, well-rounded member of society.

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

1. Mempunyai pengetahuan asas teknologi untuk prosedur dan amalan yang jelas dalam bidang Teknologi Maklumat. (C3-Pengetahuan)
Possess relevant knowledge of technology fundamentals to well-defined procedures and practices in Information Technology.

2. Gunakan alat dan teknik semasa untuk menyelesaikan masalah pengkomputeran yang jelas. (P3-Penggunaan peralatan moden)
Apply current tools and techniques to solve well-defined computing problems.

3. Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis di kalangan komuniti dan masyarakat pengkomputeran. (P3-Kemahiran Komunikasi)
Communicate effectively in both verbal and written among computing community and society.

4. Menunjukkan kemahiran berfikir analitik dan kritikal untuk menyelesaikan masalah pengkomputeran yang jelas. (C3-Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Pemikiran Kritikal)
Demonstrate analytical and critical thinking skills to solve well-defined computing problems.

5. Berkolaborasi dengan berkesan sebagai ahli dalam kumpulan pelbagai kepakaran. (A2-Kemahiran Kerja Berkumpulan)
Collaborate effectively as a member in diverse teams.

6. Mengiktiraf keperluan untuk pembangunan profesional dan dapat melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat secara kendiri untuk memperkaya pengetahuan dan kecekapan IT. (A2-Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat)
Recognize the needs for professional development and able to engage in independent lifelong learning to enrich IT knowledge and competencies.

7. Mempamerkan kesedaran mengenai amalan pengurusan dan keusahawanan teknologi dalam IT. (A2-Kemahiran Keusahawanan)
Demonstrate an awareness of management and technopreneurship practices in IT.

8. Mempamerkan profesionalisme dan pertimbangan etika dan perundangan. (A2-Etika & Nilai Profesional)
Demonstrate professionalism and ethical and legal considerations.

9. Mempamerkan kemahiran kepimpinan yang berkesan sebagai individu dan ahli pasukan yang berbeza kepakaran. (A2-Kemahiran kepimpinan, Pengurusan projek dan Kemahiran)
Demonstrate effective leadership skills as an individual and in diverse teams.

10. Mempamerkan pemahaman tentang isu-isu berkaitan masyarakat dan tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan pengkomputeran yang jelas. (A2 – Tanggungjawab Sosial)
Demonstrate understanding of societal related issues and the consequent responsibilities relevant to well-defined computing practices.

 

Proforma Akademik Diploma Teknologi Maklumat

 

 

Disclaimer

© 2016 Center for Diploma Studies - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. All Rights Reserved.

This website is bound by the Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright Notice mentioned.

Contact Us

Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
Hab Pendidikan Tinggi Pagoh,
KM1, Jalan Panchor,
84600, Pagoh,
Muar, Johor.


Tel: 06-974 2016/2013/2018
Faks: 06-974 2187

CeDS Dean

Prof. Madya. Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Dean,
Pusat Pengajian Diploma,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.


E-Mail: zaky@uthm.edu.my
Tel : 06-974 2015