Skip to main content

Pernyataan Kualiti

Objektif Kualiti

  1. Memastikan kemasukan pelajar baharu setiap sesi pengajian melebihi 90% dari unjuran.
  2. Memastikan dana penyelidikan baharu yang diperolehi melebihi RM100 ribu setahun.
  3. Menghasilkan sekurang-kurangnya purata 1 penerbitan per staf akademik setahun dalam bentuk kertas persidangan / artikel jurnal dan prosiding (berindeks SCOPUS) / modul / buku karya asli / buku terjemahan / artikel ilmiah lain berkaitan.
  4. Memastikan kebolehpasaran graduan mencapai sekurang-kurangnya 90% selepas 6 bulan bergraduat.
  5. Memastikan sekurang-kurangnya 90% staf memenuhi keperluan 7 hari program latihan dan pembangunan setahun.